LECTURES 2021

Customer experience is THE comparative advantage

Anton Gazvoda and Ivo Vasev, Mikrocop d.o.o.

Anton Gazvoda and Ivo Vasev, Mikrocop d.o.o.

Efficient digital business with customers is becoming a key comparative advantage, and the conditions are process optimization and digitalization of business. Not too long ago the most important reason for business digitalisation was the promise of greater efficiency, but now a better customer experience is becoming the important one.

E-signature is that key building block of digital business that enables companies to digitalize both externally, focused on the customer experience, and internally, with an emphasis on greater efficiency. Their success depends on the e-signature user experience they provide to the customers, partners and employees, and how they address the challenges of ensuring digital business compliance.

 

Zadnje leto smo priča pestremu dogajanju na področju upravljanja digitalnih identitet, pri čemer je verjetno dovolj omeniti predloge Evropske komisije glede uvedbe evropskih digitalnih identitet, njeno zahtevo po zagotavljanju digitalnih denarnic s strani držav članic, posodabljanje uredbe eIDAS v luči uvajanje principov, kot so samo-upravljanje identitete (ang. self-sovereign identity) in verig blokov itn. Skupaj si bomo pogledali, ali in kako je vse omenjeno povezano, pri čemer se bomo fokusirali predvsem na tehnično ozadje, in sicer bomo osvetlili pojme, kot so SSI, decentralizirani identifikatorji (ang. DID), preverljive poverilnice (ang. verifiable credentials), SSI agenti oz. digitalne denarnice, storitve EBSI (European Blockchain Service Infrastructure), ogrodje ESSIF (ang. European Self-Sovereign Identity Framework) itn. Vse skupaj bomo podkrepili s lastnimi izkušnjami oz. predstavitvijo in demonstracijo pilotnega projekta, ki bo določene prej omenjene gradnike tudi nazorno predstavil. Zaključili bomo z diskusijo in subjektivno napovedjo bodočih trendov na tem področju.

Technical background of digital wallets and blockchains within the framework of European digital identity and updated eIDAS Regulation

Muhamed Turkanović PhD, Blockchain Lab:UM, FERI-UM

Muhamed Turkanović PhD, Blockchain Lab:UM, FERI-UM

Interfering with privacy in the time of COVID-19 

Mojca Prelesnik, Information Commissioner, Slovenia

Mojca Prelesnik, Information Commissioner, Slovenia

What are the digital solutions of the countries in the fight against Covid-19, and what slips did they make with regard to personal data processing, as noted in the report by the Council of Europe. What is the position, meaning and role of the Data Protection Supervisor when tackling (un)permissable intrusion of the countries in the privacy of citizens.

 

Passwordless authentication and universal data encryption

Data protection from the first user to the last piece of data

Attila Paksi, Veracomp d.o.o.

Attila Paksi, Veracomp d.o.o.

Renewal of the Statutory Health Insurance Card

Robert Romšek, ZZZS

Robert Romšek, ZZZS

We will present examples of bad practices in the narrower and broader geographical area, and what actually represent terms such as signature visualization, identification of signatory and trust service audit trails in the sense of evidential value and ensuring compliant business operations for the relying parties (banks, insurance companies…) from the viewpoint of trust services (in particular e-signature and e-seal). We will also go through the legal basis and European technical norms (ETSI standard), which should be considered for comprehensive electronic business operations.

 

What IS NOT a trust service

Miha Poberaj, Rudi Ponikvar, Rekono d.o.o. and Marko Šmid, OSI d.o.o.

Miha Poberaj, Rudi Ponikvar, Rekono d.o.o. and Marko Šmid, OSI d.o.o.

New proposal of the EU regulation for EU e-identities

Alenka Žužek Nemec PhD and Aleš Pelan MSc, Ministry of Public Administration

Alenka Žužek Nemec PhD and Aleš Pelan MSc, Ministry of Public Administration

V digitalnem svetu postaja elektronska identifikacija odločilnega pomena, kar se je potrdilo ravno v času pandemije COVID-19. Ker trenutno v EU ni zaupanja vredne in varne uporabniške identifikacije, ki bi ščitila osebne podatke in se široko uporabljala, je Evropska komisija 3. 6. 2021 objavila predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 910/2014 v zvezi z vzpostavitvijo okvira za evropsko digitalno identiteto, ki temelji na EU Uredbi za e-identifikacijo in storitvah zaupanja na enotnem notranjem trgu (eIDAS). Ta bo vsakomur v svoji državi omogočil digitalno identiteto, priznano povsod v EU. Po predlogu se bo evropska digitalna identiteta upravljala prek digitalne denarnice na mobilnih telefonih in drugih napravah za identifikacijo po spletu. Sprejem uredbe se pričakuje v prihodnjem letu.

 

Ponudniki spletnih storitev, katerih uporaba je vezana na avtentikacijo uporabnika in, pogosto, tudi na uporabnikov elektronski podpis, se glede izvajanja omenjenih postopkov praviloma zanašajo na storitve specializiranih zunanjih izvajalcev.  Predpisi, ki urejajo področje e-identifikacije in storitev zaupanja – predvsem Uredba eIDAS in na njeni podlagi izdani izvedbeni akti ter nacionalni predpisi, določajo zahteve za pridobitev statusa ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja in zahteve za uvrstitev posameznih storitev zaupanja med kvalificirane. Ponudniki spletnih storitev se morajo zavedati, da določene storitve avtentikacije in storitve zaupanja lahko na ustrezni ravni zagotavljajo le kvalificirani ponudniki. Predlog novele Uredbe eIDAS storitve zaupanja uvršča med t.i. bistvene storitve po direktivi o kibernetski varnosti (NIS2) in določa nekaj novih postopkov certificiranja in nadzora nad izvajanjem storitev e-identifikacije, storitev zaupanja in nad ponudnikov teh storitev, ki bodo še bolj razmejili raven kakovosti storitev, ki jih zagotavlja kvalificirani oz. nekvalificirani ponudnik. 

Qualified or non-qualified – that is the question

Marjan Antončič, Ainigma d.o.o.

Marjan Antončič, Ainigma d.o.o.

What about personal data protection

Jelena Burnik PhD, IPRS

Jelena Burnik PhD, IPRS

What each service provider and user of services for identification and authentication of the individual must ask himself/herself?
What if biometric data of an individual is processed?
About what should the individuals be notified?
Who is responsible for compliance with the rules for personal data protection?
What about using services of third country providers after the so-called Schrems II judgement?

 

Eno od najpogostejših vprašanj, na katero mora odgovoriti oseba javnega ali zasebnega prava, ko se odloči digitalizirati svoje poslovanje, je, katero raven elektronskega podpisa izbrati in uporabiti, da bodo dokumenti in drugi zapisi, ki bodo predmet poslovanja, verodostojno odražali voljo podpisnika v zvezi s podpisano vsebino, omogočili naknadno identifikacijo podpisnika ter da bo opazna vsaka morebitna naknadna sprememba podpisane vsebine. V prispevku bo predstavljenih nekaj normativnih iztočnic, na katere moramo biti pozorni, ko določamo raven e-podpisa, ki bo ustrezal zahtevam našega e-poslovanja, ter nekaj zakonov in podzakonskih predpisov, ki določajo uporabo kvalificiranega ali naprednega elektronskega podpisa.

Regulatory framework of defining the level of e-signature, which corresponds to a certain form of electronic commerce

Petra Ferk Phd, Institute for Public-Private Partnership

Petra Ferk Phd, Institute for Public-Private Partnership

Archives and digitalization: The challenges of catalogizing content and its contextualization

Zdenka Semlič Rajh, Historical Archives of Ljubljana

Zdenka Semlič Rajh, Historical Archives of Ljubljana

Ohranjanje digitalnih vsebin na področju kulture, ki vključuje arhive in knjižnice, je med osnovnimi nalogami javnih ustanov, ki se ukvarjajo s kulturno dediščino. Vendar bi bilo smiselno razmisliti o tem, kako digitalizacija knjižničnega in arhivskega gradiva ter prost dostop do spletnih vsebin vplivajo na opis tovrstnih digitalnih vsebin. V zadnjih desetih letih so arhivi in knjižnice po vsem svetu sprejeli v hrambo, digitalizirali ali ustvarili številne digitalne zapise ter in izvajali različne projekte digitalizacije. Niso pa bili pozorni na opis tega gradiva, saj se vedno bolj odpira vprašanje ustrezne vsebinske obdelave in umeščanja digitaliziranega gradiva v ustrezne kontekste. Ob tem se postavlja tudi vprašanje dokazne vrednosti digitaliziranih arhivskih zapisov ter njihove verodostojnosti in celovitosti v širšem kontekstu. Vse to pa je za uporabnike velikega pomena.

Elektronsko podpisovanje je postalo pomemben gradnik digitalne poslovne transformacije ne glede na izbrano industrijo in procese. Kot odskočna deska za doseganje željenih poslovnih rezultatov je uvedba e-podpisa ena izmed očitnih zmag na poti k agilnejšim in fleksibilnejšim delovnim procesom. Kot ponudniki tovrstnih storitev smo dolžni upravljati med željami naročnikov in zahtevami področne zakonodaje ter izpolniti pričakovanja obeh strani. Spoznajte primer dobre prakse in prisluhnite, kako nam to uspe.

Where efficiency meets compliance – an example of good practice NKBM

Marko Kebe, SETCCE d.o.o. and Alen Šibanc, Nova KBM d.d.

Marko Kebe, SETCCE d.o.o. and Alen Šibanc, Nova KBM d.d.

New biometric and electronic identity card: experience of the Republic of Croatia

Leo Lokas, AKD

Leo Lokas, AKD