POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI

SPLETIŠČA WWW.ZEIDES.SI

SPLOŠNE DOLOČBE

Kontaktni podatki upravljavca

Upravljavec osebnih podatkov uporabnikov spletišča www.zeides.si je:
Slovensko združenje za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja (skrajšano: Združenje EIDES)
Ulica bratov Učakar 8, 1000 Ljubljana
info@zeides.si
Kontaktna telefonska številka: +38641606606

Kontaktni podatki obdelovalcev

Obdelovalci osebnih podatkov uporabnikov spletne strani www.zeides.si, ki obdelujejo osebne podatke v imenu upravljavca, Združenja EIDES, so:
Obdelovalec prijav udeležencev konference ZEIDES: Palsit d.o.o., Mednarodni prehod 2a, 5290 Vrtojba, Kontaktni elektronski naslov: info@palsit.com;
Gostitelj spletne strani: AVANT.SI storitve in trgovina d.o.o., Poslovna cona A 49, Šenčur, 4208 Šenčur; info@avant.si;
Sistem za pošiljanje mailingov MAILCHIMP: https://mailchimp.com/

Pravne podlage

Politika varstva zasebnosti spletišča www.zeides.si (v nadaljevanju: politika zasebnosti) je pripravljena v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; UL L 119, 04.05.2016 in popravek UL L 127, 23.05.2018), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Ur. list RS, št. Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17)

Načela obdelave osebnih podatkov

Združenje EIDES in njegovi obdelovalci spoštujemo splošna načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov uporabnikov:

Osebne podatke uporabnikov obdelujemo zakonito, pošteno in pregledno.
Osebne podatke zbiramo za namene, ki so vnaprej določeni, izrecni in zakoniti in osebnih podatkov ne obdelujemo naprej za druge namene, razen v primeru obdelave v znanstvene ali zgodovinsko raziskovalne namene ter za statistične namene, pod določenimi pogoji.
Osebne podatke obdelujemo v najmanjšem možnem obsegu, za namene, za katere se obdelujejo.
Skrbimo, da so osebni podatki, ki jih obdelujemo, točni in redno posodobljeni, netočne podatke pa popravljamo ali izbrišemo.
Osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, za katere jih obdelujemo.
Skrbimo za ustrezno varnost osebnih podatkov, ki vključuje nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter nenamerno izgubo, uničenje ali poškodbe z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi.

OSEBNI PODATKI

Obdelava osebnih podatkov

Združenje EIDES samo ali z oddajo del obdelovalcem obdeluje osebne podatke uporabnikov spletišča www.zeides.si ter udeležencev konferenc in drugih dogodkov, ki jih organizira Združenje EIDES.

Politika zasebnosti opredeljuje način obdelave osebnih podatkov posameznikov:
ki so z upravljavcem sklenili pogodbo oziroma pri njem naročili storitev, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za sklenitev pogodbe oziroma naročilo ali za izpolnjevanje pogodbe;
za katere ima upravljavec podlage v zakonu;
za katere je pridobil pisno privolitev uporabnika, v kolikor se osebni podatki zbirajo neposredno na spletišču upravljavca ali njegovega obdelovalca; in če
je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba.

Omenjeni načini obdelave opredeljujejo tudi pravne podlage in namene obdelave osebnih podatkov.

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke za nov namen, za katerega (še) nima ustrezne pravne podlage, le pod pogojem, da uporabniku zagotovi vse potrebne informacije za obdelavo njegovih osebnih podatkov za nov namen in od njega pridobi novo, izrecno privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec lahko posreduje osebne podatke uporabnikov tretjim le v primeru kazenskih in civilnih postopkov v obsegu, kot ga določa zakonodaja.

Združenja EIDES uporabniku zagotavlja informacije o obdelavi njegovih osebnih podatkov v tej Politiki zasebnosti in, kjer je potrebno, preko obvestil na svoji spletni strani.

Vrste obdelovanih osebnih podatkov

Vrste osebnih podatkov uporabnikov, ki jih upravljavec obdeluje za vnaprej določene namene:
ime in priimek
naslov stalnega ali začasnega prebivališča
naziv pošte in kraj
naslov elektronske pošte
telefonska številka
številka transakcijskega računa
IP naslov
drugo: ID piškotka

Piškotki

Upravljavec zagotavlja uporabnikom obvestilo o uporabi piškotkov na vidnem mestu na spletni strani, ko uporabnik obišče spletno mesto upravljavca. Upravljavec v obvestilu zagotavlja ažurne podatke o piškotkih, zlasti:
1. vrste in poimenovanja piškotkov,
2. namen njihove uporabe in
3. čas trajanja posameznega piškotka.

Upravljavec zagotavlja obvestilo brez privolitve, v kolikor uporablja:
1. piškotke, ki so potrebni izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju in
2. piškotke, ki so nujno potrebni za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata.

Upravljavec zagotavlja obvestilo s privolitvijo uporabnika v vseh ostalih primerih in uporabnika ustrezno obvešča o možnostih nastavitev piškotkov. Upravljavec brez izrecne privolitve ne uporablja piškotkov, ki potrebujejo privolitev uporabnika za namestitev. Upravljavec zagotavlja možnost naknadne spremembe privolitve uporabnika s tem, da obvestilo ohranja na vidnem mestu na spletni strani.

PRAVICE UPORABNIKOV SPLETIŠČA WWW.ZEIDES.SI

Splošno o pravicah

Uporabnik lahko od upravljavca zahteva:
1. dostop do osebnih podatkov,
2. popravek osebnih podatkov,
3. izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe),
4. omejitev obdelave osebnih podatkov,
5. ugovor obdelave osebnih podatkov,
6. prenos osebnih podatkov.

Upravljavec odgovori na uporabnikovo zahtevo najpozneje v roku 30 dni od prejema zahteve.

Pravica dostopa do informacij

Uporabnik ima pravico, da od upravljavca dobi potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki.

Upravljavec zagotovi informacije o:
namenu obdelave,
vrstah osebnih podatkov, ki jih obdeluje,
obdelovalcih, ki jim je osebne podatke posredoval v obdelavo,
predvidenem obdobju hrambe osebnih podatkov,
pravicah uporabnika: pravica do izbrisa, popravka, omejitve obdelave, pritožbe ali ugovora k taki obdelavi,
viru, pri katerem je upravljavec podatke pridobil.

Uporabnik ima pravico, da se njegovi podatki prenesejo od enega do drugega upravljavca, kadar je to tehnično izvedljivo.

Upravljavec zbranih podatkov ne obdeluje za namen avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Uporabnik lahko to pravico uveljavlja s sporočilom na info@zeides.si.

KONČNE DOLOČBE

Zavezujoča narava politike

1. Politika zasebnosti velja za vse uporabnike, ki uporabljajo spletno mesto in upravljavcu posredujejo osebne podatke v upravljanje in nadaljnjo obdelavo.
2. Politika zasebnosti je zavezujoča za upravljavca, obdelovalce in uporabnike pri posredovanju, upravljanju in obdelavi osebnih podatkov uporabnika ter pri uresničevanju pravic uporabnikov in obveznosti upravljavca in obdelovalcev.
3. Politika zasebnosti je sestavni del vsake obdelave osebnih podatkov, s katerimi upravlja Združenje EIDES, skladno z vnaprej opredeljenimi nameni in pravnimi podlagami za obdelavo ter vrstami osebnih podatkov, ki so predmet nadaljnje obdelave.
4. Uporabnik je vnaprej seznanjen s to politiko zasebnosti, ki je dostopna na spletni strani upravljavca, www.zeides.si, ter pri vseh obrazcih in dejanjih, s katerimi uporabnik osebne podatke lahko upravljavcu neposredno ali preko njegovih obdelovalcev posreduje v obdelavo.

Posodabljanjanje politike zasebnosti

Upravljavec redno posodablja politiko zasebnosti v skladu z zakonskimi spremembami in morebitnimi spremembami načina obdelave.
Upravljavec uporabnike redno in pravočasno obvešča o spremembah z objavo na spletni strani www.zeides.si.
Upravljavec hrani vse pretekle različice politike zasebnosti, ki so vsakemu uporabniku dostopne s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov upravljavca.

Reševanje sporov

Upravljavec in uporabnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno. Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

Časovna veljavnost

Politika zasebnosti velja od 10.7.2020