Statut Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) je občni zbor Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja na seji, dne 23. julija 2018 sprejel naslednji

Statut Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo
in elektronske storitve zaupanja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
(uvodne določbe)

(1) Slovensko združenje za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja (v nadaljnjem besedilu: Združenje) je prostovoljno in nepridobitno združenje posameznic in posameznikov ter pravnih oseb, ki so se povezali zaradi pospeševanja uporabe elektronskih identitet, elektronskih identifikacijskih sredstev in elektronskih storitev zaupanja (npr. ustvarjanja, preverjanja in potrjevanja veljavnosti elektronskih podpisov, elektronskih žigov ali elektronskih časovnih žigov, storitev elektronske priporočene dostave in potrdil, povezanih s temi storitvami, ustvarjanja, preverjanja in potrjevanja veljavnosti potrdil za avtentikacijo spletišč, hrambe elektronskih podpisov, žigov ali potrdil, povezanih s temi storitvami, e-volitev oz. e-glasovanj), izvajanja s tem povezanih varnostnih ukrepov in postopkov, ter ozaveščanja posameznikov in subjektov javnega in zasebnega sektorja o pomenu, prednostih in načinih prehoda na privzeto digitalno poslovanje.

(2) V statutu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

2.člen
(ime, sedež, status in znak Združenja)

(1) Ime Združenja je: Slovensko združenje za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja.

(2) Skrajšano ime Združenja je: Združenje EIDES.

(3) V sodelovanju s tujimi in mednarodnimi organizacijami Združenje uporablja tudi ime:
Slovenian association for electronic identification and electronic trust services.

(4) Sedež in naslov Združenja je: Ulica bratov Učakar 8, 1000 Ljubljana.

(5) Združenje je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju Republike Slovenije, po potrebi pa se povezuje in sodeluje s sorodnimi slovenskimi, tujimi ali mednarodnimi združenji, društvi ali organizacijami.

(6) Združenje predstavlja predsednik Združenja.

(7) Združenje v pravnem prometu samostojno in neomejeno zastopata predsednik Združenja in član izvršnega odbora, odgovoren za materialno in finančno poslovanje Združenja, ki ga na svoji prvi seji imenujejo člani izvršnega odbora Združenja.

(8) Združenje posluje brez žiga.

(9) Znak in grafično podobo Združenja določa pravilnik, ki ga sprejme izvršni odbor.

II. NAMEN, CILJI IN NALOGE ZDRUŽENJA

3.člen
(namen)

Združenje je ustanovljeno z namenom:

-povezovanja in združevanja posameznikov iz informacijske in drugih strok, ki razvijajo in uvajajo celovit sistemski pristop k uporabi elektronskih identitet, elektronskih identifikacijskih sredstev in elektronskih storitev zaupanja ter privzetega digitalnega poslovanja,
-sodelovanja z domačimi, tujimi in mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na področju razvoja in uvajanja rešitev oziroma sistemov elektronskih identitet, elektronskih identifikacijskih sredstev, elektronskih storitev zaupanja ter digitalne transformacije poslovanja subjektov javnega in zasebnega sektorja,
-izmenjave domačih in tujih dobrih praks s področij delovanja Združenja med člani Združenja,
-spodbujanja celovite digitalne prenove poslovnih procesov zasebnega in javnega sektorja,
-strokovnega odzivanja na probleme digitalne transformacije slovenske družbe,
-obveščanja splošne in strokovne javnosti ter javne obravnave dosežkov Združenja oziroma članov Združenja doma in po svetu,
-aktivnega predstavljanja svojih mnenj in stališč v strokovni in splošni javnosti na vseh področjih delovanja Združenja.

4.člen
(cilj)

Cilj delovanja Združenja je prispevati k celovitemu razvoju slovenske družbe, temelječem na uporabi digitalnih tehnologij, ob čim širši uporabi rešitev in sistemov elektronskih identitet, elektronskih identifikacijskih sredstev ter elektronskih storitev zaupanja na vseh področjih družbenega življenja.

5.člen
(dejavnost in naloge)

(1) Glavna dejavnost Združenja je širitev uporabe elektronskih identitet, elektronskih identifikacijskih sredstev in elektronskih storitev zaupanja ter prehoda na privzeto digitalno poslovanje v javnem in zasebnem sektorju.

(2) Združenje izvaja še sledeče nepridobitne dejavnosti:

-ozaveščanje splošne in strokovnih javnosti ter širitev vedenja s področij delovanja Združenja,
-javno razpravljanje o dosežkih s področja delovanja Združenja doma in po svetu,
-organiziranje izmenjave izkušenj in strokovnega znanja med člani Združenja,
-informiranje članov Združenja o novostih na področju razvoja in uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij doma in v tujini, vezanih na področje delovanja Združenja,
-organiziranje posvetovanj, izobraževanj, usposabljanj, delavnic, študijskih potovanj, javnih tribun in drugih študijsko-organizacijskih dejavnosti s področja dejavnosti Združenja,
-spodbujanje izobraževanja, usposabljanja ter raziskovanja na področjih delovanja Združenja,
-aktivno sodelovanje pri zakonskem in podzakonskem urejanju področij, ki sodijo v interesno področje delovanja Združenja, na nacionalni, meddržavni in mednarodni ravni,
-aktivno sodelovanje pri pripravljanju standardov, smernic in priporočil za izvedbo rešitev in sistemov s področja delovanja Združenja.

(3) Združenje opravlja tudi naslednje pridobitne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti za podporo svojega delovanja:

47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij (distribucija oglaševalskega materiala, posredovanje oglaševalskega prostora)
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

 

III. ČLANSTVO

6.člen
(član Združenja)

(1) Člani Združenja so lahko poslovno sposobni posamezniki, ki sprejemajo statut Združenja.

(2) Posameznik, ki se želi včlaniti v Združenje, izpolni pristopno izjavo in plača članarino.

(3) V Združenje se lahko včlani tudi pravna oseba, katere odgovorni organ dovoli včlanitev pravne osebe v Združenje, določi svojega zastopnika v Združenju ter plača članarino. Pravna oseba ima preko svojega zastopnika enake pravice in dolžnosti kot član – posameznik.
(4) Pristopno izjavo obravnava in preveri izvršni odbor Združenja.

7.člen
(pravice in dolžnosti članov)

(1) Pravice članov so, da:

-da volijo in so izvoljeni v organe društva,
-da aktivno sodelujejo pri upravljanju društva,
-da sodelujejo v dejavnostih društva,
-da prejemajo od društva ustrezno podporo pri svojem delu v skladu z zmožnostmi društva,
-da so obveščeni o dejavnostih društva

(2) Dolžnosti članov so:

-da delujejo po tem statutu in drugih aktih društva,
-da spoštujejo sklepe organov društva,
-da redno plačujejo članarino, če tako odloči zbor članov,
-da sodelujejo pri upravljanju društva,
-da izpolnjujejo dogovorjene obveznosti do društva,
-da varujejo ugled društva,
-da društvo sporočijo spremembo svojih kontaktnih podatkov,
-da delujejo v interesu društva ,
-da društvo obveščajo o svojih aktivnostih in o zadevah pomembnih za njegovo delo.

8.člen
(prenehanje članstva)

(1) Članstvo v združenju preneha:

-s prostovoljnim izstopom na podlagi pisne izjave člana, ki jo prejme izvršni odbor, s črtanjem zaradi neplačevanja članarine, ki ga, po predhodnem opominu, izvede izvršni odbor,
-z izključitvijo na podlagi sklepa častnega razsodišča,
-s prenehanjem Združenja,
-s smrtjo člana.

(2) Članstvo pravne osebe lahko, poleg razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, preneha tudi s prenehanjem poslovanja pravne osebe, kar na podlagi ustreznega obvestila s sklepom ugotovi izvršni odbor.

 

IV. ORGANI ZDRUŽENJA

9.člen
(organi Združenja)

(1) Organi Združenja so:

-občni zbor,
-predsednik,
-izvršni odbor,
-nadzorni odbor,
-disciplinska komisija.

(2) Mandatna doba voljenih članov organov je 4 (štiri) leta, z možnostjo ponovne izvolitve.

10.člen
(seje organov)

(1) Seje organov Združenja skliče in vodi predsednik organa, v njegovi odsotnosti pa član organa na podlagi predsednikovega pooblastila.

(2) Organi Združenja, razen občnega zbora, lahko v nujnih primerih odločajo na korespondenčni seji, ki jo skliče predsednik organa, izvede pa se preko elektronske pošte. Za sklic in izvedbo korespondenčno seje organa se smiselno uporabijo pravila, določena za izvedbo navadne seje Združenja.

(3) O poteku oziroma sklepih sej organov Združenja se vodijo zapisniki, ki se potrjujejo na naslednji seji. Potrjeni zapisniki se posredujejo v hrambo sekretarju za organizacijske in administrativne zadeve.

11.člen
(volitve organov)

(1) Na občnem zboru se voli:

-predsednika,
-člane izvršnega odbora,
-člane nadzornega odbora,
-člane disciplinske komisije.

(2) Poziv za volitve sprejme izvršni odbor najmanj 30 (trideset) dni pred iztekom mandata voljenim organom. Poziv za volitve z navedenimi pogoji za kandidiranje se objavi na spletni strani in z e-obvestilom vsem članom Združenja.

(3) Izvršni odbor imenuje tričlansko kandidacijsko komisijo ter dva nadomestna člana. V primeru, ko član kandidacijske komisije kandidira v organe Združenja, ga zamenja nadomestni član. Kandidacijska komisija ugotavlja izpolnjevanje razpisnih pogojev in predstavi kandidate občnemu zboru.

(4) Kandidacijska komisija na spletni strani Združenja objavi seznam kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

12.člen
(razrešitev člana organa)

(1) Če član organa iz kakršnihkoli razlogov ne more opravljati svojih obveznosti, je njegova dolžnost, da odstopi in o tem obvesti predsednika organa, v katerega je izvoljen oziroma imenovan. Če to ne naredi, je dolžnost predsednika organa, da takoj, ko je izpolnjen eden izmed razlogov za razrešitev iz drugega odstavka tega člena, predlaga njegovo razrešitev, ki jo obravnava in o njej odloči občni zbor Združenja na prvi naslednji seji. Razrešitev predsednika organa lahko predlaga tudi večina članov organa.

(2) Član organa je lahko razrešen pred potekom mandata iz naslednjih razlogov:

-če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri delovanju Združenja,
-če se dalj časa neupravičeno ne udeležuje sestankov (manjka na najmanj 3 zaporednih sestankih), oziroma se neredno udeležuje sestankov (odsoten na vsaj polovico sestankih v tekočem letu),
-če pri svojem delu ne ravna v skladu z akti Združenja, oziroma če deluje v nasprotju z načeli in interesi Združenja.

(3) V primeru odstopa ali razrešitve člana voljenega organa ga za čas trajanja mandata zamenja član, ki je dobil na volitvah naslednje največje število glasov.

(4) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se v primeru razrešitve predsednika Združenja izvedejo predčasne volitve. Občni zbor Združenja, na katerem se izvedejo predčasne volitve, na predlog izvršnega odbora skliče predsednik Združenja, in sicer v roku, ki ne sme biti daljši od 30 (trideset) dni.

 

V. OBČNI ZBOR

13.člen
(občni zbor)

(1) Občni zbor je najvišji organ Združenja, ki ga sestavljajo vsi člani Združenja. Občni zbor je redni in izredni.

(2) Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat na leto.

(3) Občni zbor se sklicuje s pisnimi vabili v elektronski obliki, ki jih člani prejmejo 14 (štirinajst) dni pred sklicem. V vabilu se navedejo datum, čas in kraj občnega zbora ter predlagani dnevni red. Skupaj z vabilom se posreduje gradivo za odločanje.

(4) Sklic redne in izredne seje občnega zbora se skupaj z dnevnim redom in pozivom za morebitne volitve objavi na spletni strani Združenja.

(5) Izredni občni zbor lahko skliče izvršni odbor na lastno pobudo, ali na pobudo najmanj petine članov Združenja. Pobudniki za sklic izrednega občnega zbora morajo dati pobudo pisno in obrazložiti razloge za sklic.

(6) Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 (trideset) dni od prejema zahteve za sklic. Če izvršni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je sklican.

14.člen
(sklepčnost občnega zbora)

(1) Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih večina članov Združenja. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek seje preloži za 15 (petnajst minut), če pa nadaljuje z delom, v času 30 (trideset) minut ne sprejema zavezujočih sklepov. Po izteku tega časa je zbor sklepčen, če je navzočih najmanj deset članov.

(2) Zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.

15.člen
(pristojnosti občnega zbora)

Občni zbor:

-sprejme statut Združenja in njegove spremembe ter dopolnitve,
-sprejme letno poslovno in finančno poročilo ter zaključni račun preteklega leta,
-sprejema program dela Združenja za tekoče leto,
-voli in razrešuje predsednika, člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in člane disciplinske komisije,
-obravnava poročila organov Združenja in sklepa o njih,
-odloča o pritožbah zoper odločitve organov Združenja, v kolikor statut Združenja ne določa, da je za odločanje o pritožbah pristojen drug organ Združenja,
-odloča o prenehanju Združenja.

16.člen
(javnost občnega zbora)

Delo občnega zbora je javno. Iz obravnavanja določene točke dnevnega reda se lahko izjemoma izključi javnost, če takšen sklep sprejme večina glasov navzočih članov občnega zbora.

17.člen
(vodenje občnega zbora)

(1) Na predlog izvršnega odbora občni zbor imenuje delovno predsedstvo v sestavi predsednika in dveh članov, ki vodijo in skrbijo za legalnost zasedanje občnega zbora.

(2) Predsedujoči vodi potek razprave in odločanja ter k vsaki točki dnevnega reda občnega zbora odpre razpravo. Razpravo lahko prekine, če ni zagotovljena disciplina oziroma lahko odvzame besedo razpravljavcu, če njegova razprava odstopa od vsebine dnevnega reda.

18.člen
(odločanje občnega zbora)

(1) Glasovanje na zasedanju občnega zbora je javno. Pred glasovanjem mora predsedujoči predlagati predlog sklepa, tako, da se nanj glasuje z “za“ ali “ proti.” Predsedujoči po vsakem glasovanju razglasi rezultat odločanja.

(2) Občni zbor lahko z večino glasov odloči, da se o posameznih predlogih glasuje tajno.

19.člen
(volitve članov organov)

(1) Na predlog izvršnega odbora imenujejo občni zbor volilno komisijo v sestavi predsednika in dva člana, ki razdelijo članom občnega zbora volilne liste za izvolitev v posamezne organe. Kandidat, ki kandidira, ne more biti član volilne komisije.

(2) Kandidati za predsednika Združenja morajo na občnem zboru predstaviti program dela za naslednje mandatno obdobje, posamezna predstavitev pa ne sme biti daljša od 10 (desetih) minut.

(3) Na volitvah je izvoljen kandidat, ki je prejel večino glasov navzočih članov občnega zbora. V primeru, ko več kandidatov prejme enako število glasov, je treba volitve ponoviti za te kandidate. Če tudi v drugem krogu dobi več kandidatov enako število glasov, je treba volitve ponavljati do izvolitve.

(4) Če so volitve tajne, se voli tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata. Glasovnica je veljavna, če je iz nje mogoče razbrati voljo glasovalca. Po zaključku volitev volilna komisija prešteje volilne liste. Predsednik volilne komisije razglasi rezultat volitev.

 

VI. PREDSEDNIK ZDRUŽENJA

20.člen
(predsednik Združenja)

(1) Predsednik predstavlja in zastopa Združenje. Skrbi za razvoj ter uspešno in transparentno delovanje ter za prepoznavnost in ugled Združenja v javnosti.

(2) Predsednik Združenja:

-vodi delo izvršnega odbora,
-enkrat letno poroča občnemu zboru:
-pripravi predlog letnega poročila, predlaga načrt dela in, finančni plan Združenja za tekoče leto,
-se odziva na probleme v Združenju in v družbi,
-pridobiva sponzorje za uresničitev ciljev Združenja,
-komunicira z javnostmi o strokovnih rešitvah za probleme v gospodarstvu, javnem sektorju in družbi,
-usmerja delovanje organov Združenja,
-predlaga imenovanje sekretarjev,
-predlaga višine nagrad, honorarjev in drugih nadomestil,
-sklepa pogodbe,
-podpisuje račune,
-zastopa in predstavlja Združenje v javnosti, pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v državi in v tujini.

(3) Za svoje delo je odgovoren članom Združenja.

(4) V odsotnosti predsednika Združenje zastopa član izvršnega odbora, ki ga pooblasti predsednik.

 

VII. IZVRŠNI ODBOR

21.člen
(sestava izvršnega odbora)

(1) Izvršni odbor sestavljajo predsednik Združenja in štirje člani.

(2) Izvršni odbor vodi predsednik Združenja.

22.člen
(pristojnosti izvršnega odbora)

Izvršni odbor:

  • sklicuje občni zbor,
  • izvaja sklepe občnega zbora,
  • obravnava spremembe in dopolnitve statuta, ki jih posreduje v sprejem občnemu zboru,
  • sprejema pravilnike, s katerimi se podrobneje določi delovanje Združenja,
  • potrdi predlog letnega poročila predsednika Združenja in predlog z morebitnimi svojimi pripombami ali predlogi posreduje občnemu zboru v sprejem,
  • potrdi predlog delovnega in finančnega načrta Združenja za tekoče leto,
  • določi višino letne članarine,
  • na predlog predsednika Združenja imenuje:
   • sekretarja,
   • člane organizacijskega in programskega odbora posvetovanja ter ostalih oblik usposabljanj,
  • na predlog predsednika potrdi sprejem in črtanje članstva v Združenju,
  • daje predhodno soglasje k pogodbam, ki presegajo naročila male vrednosti,
  • odloča o podelitvi nagrad za delo v tekočem letu glede na opravljeno delo,
  • ustanavlja in ukinja sekcije ter delovne skupine Združenja,
  • spremlja materialno in finančno poslovanje Združenja in ukrepa pri odstopanjih od planiranega,
  • odloča o povezovanju Združenja s sorodnimi domačimi in tujimi organizacijami,
  • opravlja druge naloge, ki izhajajo iz aktov Združenja.

23.člen
(odločanje izvršnega odbora)

(1) Izvršni odbor veljavno sklepa, če so navzoči predsednik in vsaj dva člana. Sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

(2) Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik Združenja, v njegovi odsotnosti pa član izvršnega odbora po njegovem pooblastilu.

(3) Na sejah izvršnega odbora, ki praviloma potekajo najmanj štirikrat v letu, sta praviloma prisotna tudi sekretarja Združenja, vendar brez pravice glasovanja.

24.člen
(sekretarja)

(1) Združenje ima sekretarja, ki je odgovoren za organizacijske in administrativne zadeve, in sekretarja, ki je odgovoren za obveščanje članov Združenja ter stike z javnostmi, vezane na dejavnosti Združenja.

(2) Sekretarja opravljata naloge po nalogu in navodilih predsednika Združenja oz. na podlagi odločitev izvršnega odbora. Na predlog predsednika ju imenuje izvršni odbor. Sekretarja sta imenovana za obdobje 4 (štirih) let.

 

VIII. SEKCIJE IN DELOVNE SKUPINE

25.člen
(sekcije)

(1) Za uresničevanje ciljev in izvajanje dejavnosti Združenja se lahko ustanovijo sekcije Združenja. Sekcije so metoda dela Združenja, organizirane po interesnem principu članov Združenja.

(2) O ustanovitvi sekcije odloča izvršni odbor na podlagi obrazložene pobude predsednika, člana izvršnega odbora ali najmanj 10 (desetih) članov Združenja, ki delujejo na področju delovanja sekcije.

(3) Predsednika sekcije imenuje izvršni odbor na predlog predsednika Združenja. Predsednik sekcije poroča o delovanju sekcije vsaj enkrat letno izvršnemu odboru. Predsednik Združenja imenuje člana izvršnega odbora, ki je zadolžen za razvoj sekcij in koordinira delo izvršnega odbora, vezano na delovanje sekcij.

(4) Način dela predlagajo člani sekcije sami. Predsednik sekcije posreduje izvršnemu odboru v potrditev program dela sekcije za tekoče mandatno obdobje in mu poroča o delovanju sekcije.

26.člen
(delovanje sekcije)

(1) Sekcije niso pravne osebe. V pravnem in finančnem prometu jih zastopa predsednik Združenja. V pisnih virih in ustno se predstavljajo kot del Združenja.

(2) Sekcije dokumente ter analize, ki so širšega strokovnega ali družbenega pomena za področje delovanja Združenja, posreduje v razpravo ali sprejem izvršnemu odboru Združenja.

(3) Predsednik sekcije najkasneje v mesecu januarju posreduje izvršnemu odboru letno poročilo o delu sekcije oziroma delovne skupine v preteklem letu.

(4) Sekcija ob prenehanju delovanja vso dokumentacijo in arhiv posreduje sekretarju za organizacijske in administrativne zadeve.

27.člen
(delovne skupine)

(1) Na predlog predsednika, člana izvršnega odbora ali najmanj 3 (treh) članov Združenja izvršni odbor za izvedbo posamezne naloge Združenja lahko oblikuje delovno skupino. Vodjo in sestavo delovne skupine na predlog predsednika imenuje izvršni odbor, ki opredeli vsebino in rok izvedbe naloge.

(2) Vodja delovne skupine o izvajanju naloge poroča izvršnemu odboru.

(3) Delovna skupina ob prenehanju delovanja vso dokumentacijo in arhiv posreduje sekretarju za organizacijske in administrativne zadeve.

 

IX. NADZORNI ODBOR

28.člen
(nadzorni odbor)

(1) Nadzorni odbor šteje 3 (tri) člane, ki jih izvoli občni zbor. Ti izmed sebe izvolijo predsednika. Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov Združenja ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem Združenja.

(2) Nadzorni odbor se praviloma sestaja dvakrat letno in enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je odgovoren za svoje delo.

(3) Nadzorni odbor sprejema sklepe z večino glasov svojih članov. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani drugih organov Združenja.

 

X. DISCIPLINSKA KOMISIJA

29.člen
(status in sestava)

(1) Disciplinska komisija je samostojen in neodvisen organ Združenja, ki na zahtevo predsednika ali drugega organa Združenja oziroma na predlog člana Združenja ali druge osebe odloča o kršitvah članov Združenja, določenih v 32. členu tega statuta.

(2) Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani. Volijo se na občnem zboru. Člani disciplinske komisije izmed sebe izvolijo predsednika.

(3) Disciplinska komisija o svojem delu poroča občnemu zboru.

30.člen
(kršitve)

Kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so:

-nespoštovanje statuta ali drugih aktov Združenja,
-nespoštovanje sklepov ali drugih odločitev organov Združenja,
-prekoračitev pooblastil, ki so članu zaupana pri delu v organih Združenja,
-podajanje žaljivih ali neresničnih izjav v javnosti ali medijih, ki bi lahko škodovala ali škodujejo dobremu imenu ali ugledu Združenja,
-nevestno ali malomarno ravnanje s finančnimi sredstvi ali premoženjem Združenja,
-povzročitev premoženjske ali nepremoženjske škode združenju,
-povzročitev ravnanj, ki škodijo ali bi lahko škodila interesom, ugledu in dobremu imenu Združenja.

31.člen
(ukrepi disciplinske komisije)

(1) Disciplinska komisija lahko izreče enega od naslednjih ukrepov:

-opomin,
-opomin pred izključitvijo,
-izključitev iz Združenja.

(2) Za vodenje postopka se smiselno uporabljajo določila zakona o splošnem upravnem postopku. O pritožbi zoper izrečen ukrep disciplinske komisije odloča občni zbor.

 

XI. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE

32.člen
(viri materialnih sredstev)

Združenje se financira iz:

-letne članarine, ki jo določi izvršni odbor,
-daril in volil (nakazil dohodnine v korist Združenja),
-prispevkov donatorjev in sponzorjev,
-dohodkov opravljanja pridobitnih dejavnosti,
-morebitnih drugih zakonitih virov.

33.člen
(upravljanje s premoženjem)

(1) Predsednik upravlja s premoženjem Združenja  ter odloča o uporabi teh sredstev na podlagi sprejetega letnega delovnega in finančnega načrta Združenja, ob upoštevanju drugih določil statuta, ki se nanašajo na upravljanje s premoženjem.

(2) Odredbodajalca sta samostojno zastopnika Združenja iz 7. odst. 2. člena tega statuta.

(3) Finančno poslovanje Združenja se lahko zaupa računovodskemu servisu, ki ga na predlog predsednika potrdi izvršni odbor.

(4) Materialno in finančno poslovanje Združenja je javno, vsak član ima pravico do vpogleda v finančno dokumentacijo.

(5) Združenje ima svoj transakcijski račun. Finančne in materialne listine samostojno podpisujeta zastopnika Združenja iz 7. odst. 2. člena tega statuta.

(6) Finančno-materialno poslovanje je določeno s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme izvršni odbor.

34.člen
(nadzor nad razpolaganjem s sredstvi)

(1) Nadzor nad razpolaganjem s sredstvi opravlja izvršni odbor polletno. Vsak član Združenja lahko zahteva vpogled v materialno poslovanje.

(2) Poročilo obravnava vsaj enkrat na leto občni zbor.

35.člen
(nagrade)

(1) V skladu s finančnimi možnostmi lahko predsednik Združenja predlaga nagrade:

-za predsednika in člane izvršnega odbora, posebno za kritje njihovih materialnih stroškov,
-za delo na glavnih aktivnostih Združenja, kot so organizacija posvetovanj in pridobivanje sponzorjev, urednikovanje e-glasila, izvajanje usposabljanj, posebno za kritje njihovih materialnih stroškov.

(2) V primeru večjega obsega dela lahko predsednik Združenja na podlagi predhodnega soglasja izvršnega odbora sklene letno pogodbo o delu s posameznikom. V pogodbi morajo biti opisane naloge, njihov obseg ter pričakovana kakovost izvedbe pogodbenih del.

(3) O nagradah odloči izvršni odbor, ki v začetku leta sprejme kriterije nagrajevanja.

(4) Nagrado za uspešnost dela predsednika ob koncu leta obravnava in o njej odloči izvršni odbor.

 

XII. JAVNOST

36.člen
(javnost delovanja)

(1) Delo Združenja in njegovih organov je javno.

(2) Za javnost dela skrbi predsednik Združenja, ki je odgovoren tudi za zagotavljanje javnosti dela Združenja. Pri tem mu pomaga sekretar za obveščanje članov Združenja in stike z javnostmi.

(3) Javnost dela Združenje zagotavlja:

-z obveščanjem preko spletne strani društva in z uporabo drugih orodij obveščanja na svetovnem spletu,
-s posredovanje informacij o svojem delu predstavnikom sredstev javnega obveščanja, in
-z organiziranjem tiskovnih konferenc za sredstva javnega obveščanja,

(4) Vsi sestanki organov Združenja so javni, razen če se javnost izključi s sklepom zaradi varovanja poslovne tajnosti ali osebnega dostojanstva oziroma osebne integritete člana Združenja.

(5) Glede zagotavljanja javnosti dela Združenje spoštuje veljavne predpise.

(6) Člani organov Združenja so odgovorni za izjave v javnosti, ki se nanašajo na delovanje Združenja ter morajo upoštevati interes Združenja, interes članstva in določila statuta, ki se nanašajo na posredovanje informacij javnosti.

 

XIII. EVIDENCA ČLANOV ZDRUŽENJA IN ZBIRKA DOKUMENTARNEGA GRADIVA ZDRUŽENJA

37.člen
(evidenca članov)

(1) Združenje za potrebe uresničevanja namenov, ciljev in nalog Združenja vodi evidenco članov Združenja (evidenca).

(2) Evidenca obsega podatke, ki jih vsebuje obrazec Pristopna izjava, ki je objavljen na spletni strani Združenja, poleg tega pa še podatke o plačilu letne članarine in podatke o funkcijah člana v društvu, ter druge podatke o članu, vezane na delovanje Združenja, ki jih na podlagi osebne privolitve člana vključi v evidenco.

(3) Podatki o posameznem članu se v evidenci hranijo dokler traja članstvo, nato se izbrišejo.

(4) Evidenca se hrani na sedežu Združenja. Dele evidence, ki obsegajo člane, organizirane v odbore, se lahko hrani na sedežih odborov. Skrbnik evidence je sekretar za organizacijske in administrativne zadeve.

38.člen
(zbirka dokumentarnega gradiva)

(1) Združenje vodi zbirko dokumentarnega gradiva, ki obsega:

-statut in druge splošne akte Združenja;
-dokumentacijo o poslovanju organov ter stalnih in začasnih delovnih teles Združenja;
-prejeto in poslano pošto;
-evidenco članov Združenja; ter
-dokumentacijo o finančnem in materialne poslovanju Združenja.

(2) Združenje hrani dokumentarno gradivo, razvrščeno po področjih dela (akti Združenja, letni programi in poročila, posamezne aktivnosti in projekti Združenja, pristopne izjave in drugi dokumenti o članih, finančno materialno poslovanje in podobno) in rokih hrambe, v pisni ali v elektronski obliki. statut in drugi splošni akti ter dokumentacija o poslovanju organov ter stalnih in začasnih delovnih teles Združenja se hrani trajno, ostalo gradivo pa do izpolnitve namena, zaradi katerega je nastalo, oziroma do zaključka časovnega obdobja, ki ga določajo zakoni in drugi predpisi.

(3) Združenje zbirko dokumentarnega gradiva hrani na sedežu Združenja. Skrbnik zbirke je sekretar za obveščanje članov Združenja in stike z javnostmi.

(4) Način hrambe oziroma varovanje zbirke dokumentarnega gradiva določa akt Združenja, ki ureja zavarovanje osebnih in zaupnih podatkov, s katerimi upravlja Združenje.

 

XIV. PRENEHANJE ZDRUŽENJA

39.člen
(prenehanje Združenja)

(1) Združenje preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.

(2) Če Združenje preneha, se njegovo premoženje po poravnavi vseh obveznosti prenese na društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, ki jo v sklepu o prenehanju Združenja določi občni zbor.

 

XV. KONČNA DOLOČBA

40.člen
(končna določba)

Ta statut je bil sprejet na občnem zboru Združenja dne 23.07.2018, uporabljati pa se začne, ko pristojni organ potrdi njegovo skladnost z zakonom.

V Ljubljani, 23.7.2018 Marjan Antončič
Predsednik Združenja